Hidasteet Allintielle ja Turvalantielle

26.11.2020 klo 18:00

Kaupungin vastaus kysymykseen

Kotkan kaupunki (Tela 21.4.2009 § 52) on hyväksynyt aiemmin ajohidasteiden toteutusperiaatteet. Toteutusperiaatteet pohjautuvat kirjalliseen aloitteeseen, esikarsintaan ja pisteytykseen.

 

Asukkaiden tekemät hidaste-esitykset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja elokuussa. Helmikuussa käsitellään heinä -joulukuussa saapuneet ja elokuussa tammi - kesäkuussa saapuneet esitykset.

Toteutettavien kohteiden ja hidastetyyppien valinta tapahtuu hidastekokouksissa.

 

Asukkaiden hidaste-esitykset vastaanotetaan ainoastaan kirjallisina. Sähköpostitse tai postitse lähetetystä kirjeestä tulee ilmetä:

- tarkka sijainti, johon hidastetta esitetään,

- perustelut esitykselle sekä

- mahdollisuuksien mukaan alueen asukkaiden kannatus aloitteelle (nimilista). Kannattajien nimilistan keräämistä ei velvoiteta, mutta asukkaiden laaja kannatus on hidasteen toteutusta puoltava tekijä.

Esityksen tekijälle lähetetään vastauskirje, jossa kerrotaan hidaste-esitysten käsittelystä, toteutettavien kohteiden valintakriteereistä sekä toteuttamispäätöksestä.

Hidaste-esityksistä ja toteutettavista kohteista pidetään luetteloa.

 

 

Esikarsinnassa huomioidaan seuraavia seikkoja:

 

Hidasteita ei rakenneta

- katuosuuksille, joiden nopeusrajoitus on 50 km/h tai enemmän,

- alle 200 metrin pituisille umpikaduille,

- päällystämättömille kaduille,

- kevytliikenteen väylille

- kaduille, joiden liikennemäärissä voidaan olettaa tapahtuvan merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa sekä

- Tiehallinnon teille,

- paloaseman läheisyyteen.

 

Esikarsitut kohteet ja karsintaperusteet esitellään hidastekokouksessa.

 

Esikarsinnasta jatkoon päässeet hidaste-esitykset pisteytetään laaditulla pisteytysjärjestelmällä.

Pisteytyksessä otetaan huomioon seuraavat tekijät:

- Lähellä sijaitsevat onnettomuusalttiit kohteet (esim. koulu tai päiväkoti)

- Kadun luokka (pää-, kokooja- tai asuntokatu)

- Läpiajoliikenne

- Ajonopeudet

- Liikennemäärä

- Kevyen liikenteen järjestelyt

- Onnettomuudet viiden viimeisen vuoden aikana

- Suhde risteäviin katuihin

Hidastekokouksessa esitellään kohteiden saamat pisteet ilman nopeusmittauksen ja liikennemäärän pisteitä. Pisteytys on hyvä apuväline hidasteiden tarpeellisuuden ja kiireellisyyden arviointiin, mutta liian suurta painoarvoa ei pisteytyksen tuloksille tule antaa. Jokainen hidastealoite tulee arvioida tapauskohtaisesti kokemusperäistä harkintaa käyttäen.

 

Vuoden 2020 talousarviossa ei ole huomioitu hidasteita, eikä niihin ole olemassa määrärahaa. Vuoden 2021 talousarvioon ei näillä näkymin ole luvassa rahoitusta hidasteisiin.

 

Ystävällisin terveisin

Tomi Seppä

 

Tomi Seppä

Suunnitteluinsinööri

Kotkan kaupunki, Tekniset palvelut, Infran suunnittelu

Kustaankatu 2 (Pl 205) 48101 Kotka