Yhdistyksen säännöt

2.3.2017

Yhdistyksen nykyiset säännöt ovat vuodelta 1992, joissa on hallituksen mielestä tarvetta päivitykselle. Yhdistyksen hallitus esittelee sääntömuutosehdotuksen, jonka tarkoituksena on saada säännöt tämän päivän toimintaa ja yhdistyslakia vastaaviksi.

Kotkan Omakotiyhdistyksen hallituksen sääntöehdotus kevätkokoukselle 2017 Yhdistyksen nimenä on Kotkan Omakotiyhdistys r.y., ja sen kotipaikka on Kotka.

 


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistöjen omistajien, sekä asunto-osakeyhtiöden osakkaiden yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan, sekä edistää heidän kiinteistön omistukseen ja hallintaan, sekä muiden näihin läheisesti liittyvien asioiden harrastusta. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

 


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmä- sekä keskustelutilaisuuksia. Yhdistys voi myös tehdä viranomaisille toimialaansa kuuluvia esityksiä ja aloitteita. Yhdistys voi avustaa jäseniään kaikissa sen toimialaan kuuluvissa kysymyksissä kohtuullista korvausta vastaan ja vain itse kannattavaisuusperiaatetta noudattaen.

 


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa asuva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka liittyessään yhdistykseen omistaa tai hallitsee kiinteistöä tai osaa siitä, ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenenä ei kuitenkaan voi olla henkilö tai yhteisö, joka saa pääasiallisen tulonsa kiinteistöjen tai huoneistojen vuokraustoiminnasta.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan toimivan yhdistyksen etuja ja sääntöjä vastaan. Mikäli jäsenmaksuja on maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta, katsotaan jäsen yhdistyksen hallituksen kokouksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.

 


Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi määrätään edellisessä syyskokouksessa yhdistyksen hallituksen esityksen perusteella.

 


Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena toimijana hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kaksikymmentä (20) kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, sekä ottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt palvelukseen.

Yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä voidaan Hallituksen jäsen erottaa toimestaan, vaikka se aika, joksi hänet on valittu, ei ole loppuun kulunut.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä (4) hallituksen muuta jäsentä on saapuvilla

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja sääntöjensä mukaan.

 


Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimissä ilman, että yhdistyksen kokous on johtokunnan siihen valtuuttanut.

 


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi erikseen sihteerin tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

 


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Yhdistyksen tilien käyttöoikeus on taloudenhoitajalla, puheenjohtajalla taikka muulla hallituksen määräämällä toimihenkilöllä. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase, sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille, joiden on ne palautettava yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettuine lausuntoineen hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen mainittua kokousta.

 

10§
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavaa kalenterivuotta varten:

-    Puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi;
-    Hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
-    Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta;
-    Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrääminen;
-    Mahdillisten toimihenkilöiden palkkojen ja palkkioiden määrääminen;
-    Toimintasuunnitelma ja talousarvion hyväksyminen;
-    Edustajien valinta eri elimiin, mikäli katsotaan tarpeelliseksi;
-    Määrätään millä tavoin kokouskutsu on jäsenille toimitettava ja mahdolliset kokouskutsulehdet;
-    Jäsentiedotteiden toimitustavan määrittäminen;
-    Muut kokouskutsussa mainittavat asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään:

-    Hallituksen toimintakertomus, sekä kertomus yhdistyksen tileistä ja Toiminnan tarkastajien antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta;
-    Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
-    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien antama lausunto ehkä antaa aihetta;
-    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11§
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai ¼ jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12§
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä yksi ääni, eikä puhe- ja äänioikeutta saa siirtää toiselle.

 

13§
Kokouksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, paitsi 16§:ssä mainitussa tapauksessa. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

 

14§
Yhdistyksen kokoukset kalenterivuosittain kutsutaan koolle edellisessä syyskokouksessa päätetyllä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Syys- ja kevätkokous on kutsuttava koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja ylimääräiset kokoukset vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta, joko jäsenille lähetetyssä kirjallisella kokouskutsulla tai yhdistyksen kotikunnassa ilmestyvässä lehdessä.

Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään neljä ( 4) hallituksen jäsentä sitä häneltä pyytävät; kirjeitse vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

 

15§
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja perustaa rahastoja.

 

16§
Yhdistyksen sääntöjen muutos tai purkaantuminen voi tapahtua yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa.

Jos yhdistys purkautuu, mahdollisesti jäljelle jääneet rahavarat ja muu omaisuus on käytettävä sellaisenaan sen luonteiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, joka on lähellä yhdistyksen tarkoitusta.

 

17§
Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.